منابع کنکور ارشد کامپیوتر 1404

ارسطو خلیلی فر
16 دیدگاه
منابع کنکور ارشد کامپیوتر

منابع کنکور ارشد کامپیوتر 1404

منابع کنکور ارشد کامپیوتر ویژه کنکور کارشناسی ارشد سال 1404 توسط موسسه بابان و رتبه های برتر کشوری معرفی شده است. کنکور ارشد کامپیوتر شامل دروس زبان عمومی و تخصصی، ریاضی عمومی 1 و 2، آمار و احتمال، ریاضیات گسسته، ساختمان داده، طراحی الگوریتم، سیستم عامل، پایگاه داده، مدار منطقی، معماری کامپیوتر، هوش مصنوعی، شبکه‌های کامپیوتری، نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها، الکترونیک دیجیتال و سیگنال و سیستم است. گرایش هوش مصنوعی و نرم افزار جزو بهترین گرایش ارشد کامپیوتر محسوب می‌شوند.

عضویت در کانال تلگرام کنکور ارشد کامپیوتر

عضویت در گروه تلگرام کنکور ارشد کامپیوتر

Resources for the computer masters


زبان عمومی و تخصصی

کتاب کنکوری درس زبان عمومی و تخصصی:

بهترین منابع کنکور ارشد کامپیوتر و کتاب برای این درس کتاب زبان عمومی و تخصصی علیرضا زارع انتشارات راهیان ارشد جلد 1 است.

بهترین منابع کنکور ارشد کامپیوتر و کتاب برای این درس کتاب زبان عمومی و تخصصی علیرضا زارع انتشارات راهیان ارشد جلد 2 است.

کلاس آنلاین درس زبان عمومی و تخصصی:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین زبان عمومی و تخصصی استاد علیرضا زارع است.

کلاس آفلاین درس زبان عمومی و تخصصی:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین زبان عمومی و تخصصی استاد علیرضا زارع است.

زبان تخصصی

کتاب کنکوری درس زبان تخصصی:

بهترین منابع کنکور ارشد کامپیوتر و کتاب برای این درس کتاب زبان تخصصی انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ارسطو خلیلی فر و استاد فائقه شاه حسینی است.

ریاضیات گسسته

کتاب کنکوری درس ریاضیات گسسته:

بهترین منابع کنکور ارشد کامپیوتر و کتاب برای این درس کتاب ریاضیات گسسته انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آنلاین درس ریاضیات گسسته:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس ریاضیات گسسته گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس ریاضیات گسسته:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس ریاضیات گسسته گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

ریاضی عمومی 1 و 2

کتاب کنکوری درس ریاضی عمومی ۱ و ۲:

بهترین منابع کنکور ارشد کامپیوتر و کتاب برای این درس کتاب ریاضی عمومی ۱ و ۲ انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس ریاضی عمومی ۱ و ۲:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس ریاضی عمومی ۱ و ۲ گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس ریاضی عمومی ۱ و ۲:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس ریاضی عمومی ۱ و ۲ گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

آمار و احتمال

کتاب کنکوری درس آمار و احتمال:

بهترین منابع کنکور ارشد کامپیوتر و کتاب برای این درس کتاب آمار و احتمال انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آنلاین درس آمار و احتمال:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آمار و احتمال گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس آمار و احتمال:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آمار و احتمال گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

ساختمان داده‌ها و طراحی الگوریتم

کتب کنکوری دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم:

بهترین منابع کنکور ارشد کامپیوتر و کتاب برای این درس کتاب ساختمان داده انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک است.

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب طراحی الگوریتم انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک است.

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب ۶۰۰ مسئله‌ی چند گزینه‌ای از داده ساختارها و الگوریتم‌ها انتشارات فاطمی تالیف استاد محمد قدسی است.

کلاس آنلاین دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس ساختمان داده و طراحی الگوریتم گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس ساختمان داده و طراحی الگوریتم گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

مدارهای منطقی

کتاب کنکوری درس مدار منطقی:

بهترین منابع کنکور ارشد کامپیوتر و کتاب برای این درس کتاب مدار منطقی انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد مسعود کتیرایی است.

کلاس آنلاین درس مدار منطقی:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین مدار منطقی گروه بابان استاد کتیرایی است.

کلاس آفلاین درس مدار منطقی:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین مدار منطقی گروه بابان استاد کتیرایی است.

معماری کامپیوتر

کتاب کنکوری درس معماری کامپیوتر:

بهترین منابع کنکور ارشد کامپیوتر و کتاب برای این درس کتاب معماری کامپیوتر انتشارات راهیان ارشد استاد مسعود کتیرایی است.

کلاس آنلاین درس معماری کامپیوتر:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین معماری کامپیوتر گروه بابان استاد مسعود کتیرایی است.

کلاس آفلاین درس معماری کامپیوتر:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین معماری کامپیوتر گروه بابان استاد مسعود کتیرایی است.

سیستم عامل

کتاب کنکوری درس سیستم عامل:

بهترین منابع کنکور ارشد کامپیوتر و کتاب برای این درس کتاب سیستم عامل انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ارسطو خلیلی‌فر است.

بهترین منابع کنکور ارشد کامپیوتر و جزوه برای این درس جزوه سیستم عامل انتشارات بابان تالیف استاد ارسطو خلیلی‌فر است.

کلاس آنلاین درس سیستم عامل:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین سیستم عامل گروه بابان استاد ارسطو خلیلی فر  است.

کلاس آفلاین درس سیستم عامل:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین سیستم عامل گروه بابان استاد ارسطو خلیلی فر است.

شبکه‌های کامپیوتری

کتاب کنکوری درس شبکه های کامپیوتری:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب شبکه های کامپیوتری جلد اول انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ارسطو خلیلی‌فر است.

بهترین جزوه نتیجه‌گرا و امن این درس جزوه شبکه های کامپیوتری جلد دوم انتشارات بابان تالیف استاد ارسطو خلیلی‌فر است.

کلاس آنلاین درس شبکه های کامپیوتری:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین شبکه های کامپیوتری گروه بابان استاد ارسطو خلیلی فر  است.

کلاس آفلاین درس شبکه های کامپیوتری:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین شبکه های کامپیوتری گروه بابان استاد ارسطو خلیلی فر است.

نظریه‌ی زبان ها و ماشین ها

کتاب کنکوری درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها:

بهترین منابع کنکور ارشد کامپیوتر و کتاب برای این درس کتاب نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها انتشارات علوم رایانه تالیف استاد فردین شاپوری است.

کلاس آنلاین درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

پایگاه داده‌ها

کتاب کنکوری درس پایگاه داده:

بهترین منابع کنکور ارشد کامپیوتر و کتاب برای این درس کتاب پایگاه داده ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد جلد 1 است.

بهترین منابع کنکور ارشد کامپیوتر و کتاب برای این درس کتاب پایگاه داده ارسطو خلیلی فر انتشارات راهیان ارشد جلد 2 است.

کلاس آنلاین درس پایگاه داده:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین پایگاه داده گروه بابان استاد ارسطو خلیلی فر  است.

کلاس آفلاین درس پایگاه داده:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین پایگاه داده گروه بابان استاد ارسطو خلیلی فر است.

هوش مصنوعی

کتاب کنکوری درس هوش مصنوعی:

بهترین منابع کنکور ارشد کامپیوتر و کتاب برای این درس کتاب هوش مصنوعی انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک و استاد ارسطو خلیلی‌فر است.

کلاس آنلاین درس هوش مصنوعی:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین هوش مصنوعی گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس هوش مصنوعی:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین هوش مصنوعی گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

الکترونیک دیجیتال

کتاب کنکوری درس الکترونیک دیجیتال:

بهترین منابع کنکور ارشد کامپیوتر و کتاب برای این درس کتاب الکترونیک دیجیتال انتشارات راهیان ارشد استاد مسعود کتیرایی است.

کلاس آنلاین درس الکترونیک دیجیتال:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین الکترونیک دیجیتال گروه بابان استاد مسعود کتیرایی است.

کلاس آفلاین درس الکترونیک دیجیتال:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین الکترونیک دیجیتال گروه بابان استاد مسعود کتیرایی است.

سیگنال سیستم

کتب کنکوری درس سیگنال سیستم:

بهترین منابع کنکور ارشد کامپیوتر و کتاب برای این درس کتاب سیگنال سیستم مهدسی تقدسی انتشارات نصیر جلد 1 است.

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب سیگنال سیستم مهدسی تقدسی انتشارات نصیر جلد 2 است.

کلاس آنلاین درس سیگنال سیستم:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین سیگنال سیستم گروه بابان استاد مهدی تقدسی است.

کلاس آفلاین درس سیگنال سیستم:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین سیگنال سیستم گروه بابان استاد مهدی تقدسی است.

جهت تهیه کتاب به صورت فیزیکی و ارسال با پست پیشتاز به سایت انتشارات بابان مراجعه نمایید.

کتاب کنکور ارشد کامپیوتر

جهت رزرو مشاوره کنکور ارشد و دکتری مهندسی کامپیوتر با استاد خلیلی فر به سایت موسسه بابان مراجعه نمایید.

مشاوره کنکور ارشد کامپیوتر

جهت ثبت نام فیلم های آموزشی کنکور ارشد و دکتری مهندسی کامپیوتر به سایت موسسه بابان مراجعه نمایید.

فیلم آموزشی کنکور ارشد کامپیوتر

جهت مشاهده فیلم های آموزشی کنکور ارشد و دکتری مهندسی کامپیوتر به کانال آپارات موسسه بابان مراجعه نمایید.

کانال فیلم های آموزش پایگاه داده در آپارات

 

مصاحبه رتبه های برتر کنکور کامپیوتر و آی تی

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

رتبه برتر کنکور ارشد کامپیوتر

همچنین مطالعه صفحه برنامه‌ریزی تحت عنوان «برنامه‌ریزی کنکور ارشد کامپیوتر» را نیز توصیه می کنیم.

جهت تهیه «کتاب کنکور ارشد کامپیوتر» به صورت فیزیکی و چاپی با بیشترین تخفیف و ارسال سریع با پست پیشتاز به سراسر کشور به سایت انتشارات بابان مراجعه نمایید.

سوالات متداول

استاد ارسطو خلیلی فر

استاد ابوالفضل گیلک

استاد مسعود کتیرایی

استاد علیرضا زارع

منابع استاد ارسطو خلیلی فر

پایگاه داده ، سیستم عامل ، شبکه های کامپیوتری و مهندسی نرم افزار

منابع استاد ابوالفضل گیلک

ریاضی عمومی 1 و 2 ، ریاضیات گسسته ، آمار و احتمال مهندسی ، ساختمان داده و طراحی الگوریتم ، نظریه زبان و ماشین ، هوش مصنوعی 

منابع استاد مسعود کتیرایی

مدارهای منطقی ، معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال

منابع استاد علیرضا زارع

زبان عمومی و تخصصی

فیلم های آموزشی و منابع کنکور ارشد کامپیوتر را می توانید از سایت موسسه بابان تهیه نمایید.

همچنین هر گونه سوالی در مورد کلاس‌های آنلاین و آفلاین کنکور کامپیوتر ، آی تی و علوم کامپیوتر در مقاطع ارشد و دکتری و یا رزرو مشاوره تک جلسه‌ای حضوری یا تلفنی با استاد خلیلی فر دارید می‌توانید به روش‌های زیر از تیم پشتیبانی بابان بپرسید:

آی دی تلگرام تیم پشتیبانی بابان:  Baban_Support@

تلفن موسسه بابان:  02177973459

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

جدیدترین محصولات
قیمت اصلی ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
قیمت اصلی ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
مقالات مرتبط
نقد و بررسی

16 پاسخ

 1. سلام وقت بخیر
  لطفا بهترین اساتید دروس مهندسی نرم افزار و ساختمان داده رو بگید.
  کتاب بخونم یا فیلم آموزشی بهتر هست؟ راهنمایی بفرمایید.. ممنون

  1. سلام

   بهترین منبع درس مهندسی نرم افزار از نظر رتبه های برتر کتاب و کلاس و فیلم آموزشی دکتر خلیلی فر هست.
   بهترین منبع درس ساختمان داده و طراحی الگوریتم هم از نظر رتبه های برتر کتاب و کلاس و فیلم آموزشی دکتر گیلک هست.

   کتاب های دکتر خلیلی فر و دکتر گیلک توسط انتشارات راهیان ارشد منتشر شده است.

   که از سایت انتشارات بابان قابل تهیه است. https//www.baban.ir

 2. سلام وقتتون بخیر من پارسال مطالعه داشتم و قبول نشدم
  آیا امسال در طول این پنج ماه با دیدن فیلمای مجموعه شما می‌تونم قبول شم؟؟؟
  من ترجیحا دانشگاه شریف یا امیرکبیر هوش مصنوعی میخوام قبول شم

  1. سلام
   بله قطعا میتونید نتیجه بگیرید توصیه می کنم مشاوره تک جلسه با من داشته باشید.

   با زمان باقی مانده پکیج 10 درس رو به شما توصیه می کنم

 3. سلام وقت بخیر
  من میخوام ارشد گرایش هوش مصنوعی دانشگاه تبریز قبول بشم
  با توجه به اینکه وقت کم مونده کدوم دروس تخصصی رو بهتره حذف کنم؟

  1. سلام
   برای قبولی تبریز فقط 5 درس امن پایگاه داده، سیستم عامل، هوش مصنوعی، مدار منطقی و معماری کامپیوتر رو بخوانید.

 4. سلام خدمت شما،وقتتون بخیر.میخواستم بدونم کلا دیگه از این به بعد کنکور ارشد تو اسفند ماه برگزار میشه یا امسال استثنا هست؟

  1. سلام
   بله حدود بهمن و اسفند می شود، قبلا هم همین بهمن و اسفند بود.

 5. سلام خدمت شما،وقتتون بخیر.از دروس کامپایلر،تحلیل و طراحی سیستم و مدار الکتریکی در کنکور ارشد سوال میاد؟

 6. سلام
  عالي خسته نباشيد
  .براي ارشد مهندسي كامپيوتر به ترتيب چه كتابايي رو بايد بخونيم و اينكه كدوما رو حذف كنيم؟
  لطفا راهنمايي كنيد

  1. ???? برنامه مهندسی کامپیوتر: #نتیجه_گرا

   1⃣ #قدم_اول:
   ◽️ ریاضیات گسسته: استاد گیلک
   ➖➖➖➖➖➖➖
   2⃣ #قدم_دوم:
   ◽️ ساختمان داده: استاد گیلک
   ◽️ طراحی الگوریتم: استاد گیلک
   ➖➖➖➖➖➖➖
   3⃣ #قدم_سوم:
   ◽️ مدارمنطقی: استاد کتیرایی
   ◽️ پایگاه داده: استاد خلیلی فر
   ➖➖➖➖➖➖➖
   4⃣ #قدم_چهارم:
   ◽️ هوش مصنوعی: استاد گیلک
   ◽️ معماری کامپیوتر: استاد کتیرایی
   ➖➖➖➖➖➖➖
   5⃣ #قدم_پنجم:
   ◽️ سیستم عامل: استاد خلیلی فر
   ◽️ نظریه زبان: استاد گیلک
   ➖➖➖➖➖➖➖
   6⃣ #قدم_ششم:
   ◽️ الکترونیک دیجیتال: استاد کتیرایی
   ◽️ شبکه های کامپیوتری: استاد خلیلی فر
   ➖➖➖➖➖➖➖
   7⃣ #قدم_هفتم:
   ◽️ سیگنال سیستم: استاد تقدسی
   ➖➖➖➖➖➖➖
   ◽️#توجه: درس #زبان_انگلیسی استاد زارع به طور موازی با بقیه دروس خوانده شود.
   ◽️ #توجه: دقت کنید که ضریب برای یک بسته دروس است. و نه برای یک تک درس.
   ◽️ #توجه: اگر جامعه داوطلبین رقابتی نرمال کنکور را حدود 1000 نفر در نظر بگیریم که البته تعداد داوطلبین جدی حدود 500 نفر است؛ آنگاه هر قدم که کامل تمام می شود حدود 150 تا 200 رتبه جا به جا می شوید و رتبه بهبود می یابد؛ شما در پایان قدم #پنجم به حدود رتبه 100 نزدیک می شوید که از آنجا به بعد هر قدم دیگری که بردارید باعث بهبود رتبه تا رتبه 1 تا 10 می شود.
   ◽️ #توجه: هر قدم که کامل تمام شد بعد قدم بعدی شروع شود.
   ➖➖➖➖➖➖➖
   ✅ مطالعه برنامه قدم به قدم اساتید بابان و مولفین راهیان ارشد ویژه کنکور ارشد و دکتری 1401
   https://babanacademy.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 − پنج =