ریاضیات کنکور ارشد کامپیوتر 1404

موسسه بابان
0 دیدگاه
ریاضیات کنکور ارشد کامپیوتر

ریاضیات کنکور ارشد کامپیوتر 1404

ریاضیات کنکور ارشد کامپیوتر حائر اهمیت است. در حال حاضر مجموعه دروس ریاضیات کنکور ارشد کامپیوتر شامل ریاضیات گسسته، آمار و احتمال مهندسی و ریاضی عمومی است.

ریاضیات پایه

برای درس ریاضیات کنکور ارشد کامپیوتر، درس ریاضیات پایه مهمترین درس کنکور ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات و پایه دروس ریاضیات گسسته، ساختمان داده، طراحی الگوریتم، هوش مصنوعی، ریاضی عمومی، معادلات دیفرانسیل و آمار و احتمال است. گذراندن دوره ریاضیات پایه برای تمامی دانشجویان رشته‌های مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر که قصد شرکت در آزمون ورودی ارشد یا دکتری دارند کاملا ضروری است.

کتب مرجع درس ریاضیات پایه:

مطالب دوره ریاضیات پایه گروه بابان از بین مجموعه‌ای از چندین کتاب مرجع در زمینه ریاضی، احتمال، و نظریه مجموعه‌ها انتخاب شده‌اند و نیاز شما را کاملا مرتفع می‌کنند.

سرفصل‌های  درس ریاضیات پایه:

سرفصل‌های درس ریاضیات پایه شامل فصول مجموعه ها، اتحادها، معادلات درجه یک، دو، سه، مقدمه احتمال، لگاریتم و ویژگی‌های آن، دنباله‌ها و تصاعدهای حسابی و هندسی، سیگما و خواص آن، مبانی روابط بازگشتی، فرمول‌های مقدماتی شمارش، تجزیه کسرها، انتگرال‌های مهم و مقدمه نظریه اعداد است.

جزوه کنکوری درس ریاضیات پایه:

بهترین جزوه نتیجه‌گرا و امن این درس جزوه ریاضیات پایه انتشارات بابان تالیف استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آنلاین درس ریاضیات پایه:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آنلاین ریاضیات پایه گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس ریاضیات پایه:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آفلاین ریاضیات پایه گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

ریاضیات گسسته

درس ریاضیات گسسته مهمترین درس کنکور ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات و پایه دروس ساختمان داده، طراحی الگوریتم، هوش مصنوعی و پایگاه داده است. درس ریاضیات گسسته یکی از دروس ریاضیات رشته مهندسی کامپیوتر با ضریب 2 است که  که 5 سوال از آن مطرح می‌شود. همچنین  یکی از دروس مشترک رشته فناوری اطلاعات با ضریب 4 است که 6 سوال از آن مطرح می‌شود.

کتب مرجع درس ریاضیات گسسته:

از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منبع درس ریاضیات گسسته کتاب‌‌‌های دو نویسنده‌ی مشهور این درس یعنی رالف. پ. گریمالدی و کنت. اچ. روزن معرفی شده‌اند.

سرفصل‌های  درس ریاضیات گسسته:

سرفصل‌های درس ریاضیات گسسته شامل فصول منطق و زبان ریاضی، روابط بازگشتی، شمارش و ترکیبیات، تابع مولد، روابط و انواع آنها، شبکه و جبربول، نظریه مجموعه‌ها، گراف‌ها و نظریه اعداد و ساختارهای جبری است.

کتاب کنکوری درس ریاضیات گسسته:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب ریاضیات گسسته انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آنلاین درس ریاضیات گسسته:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس ریاضیات گسسته گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس ریاضیات گسسته:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس ریاضیات گسسته گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

 ریاضی عمومی 1 و 2

درس ریاضی عمومی 1 و 2 یکی از دروس مهم کنکور ارشد کامپیوتر و پایه دروس ریاضیات گسسته، معادلات دیفرانسیل، ساختمان داده و طراحی الگوریتم است. درس ریاضی عمومی 1 و 2 یکی از دروس ریاضیات رشته مهندسی کامپیوتر با ضریب 2 است که  که 8 سوال از آن مطرح می‌شود.

توصیه‌ی ما همیشه جدی گرفتن درس ریاضی عمومی بوده است. تسلط بر این درس یعنی پاسخ دادن به 8 تست و احتمالا پاسخ دادن به تست‌های مرتبط سایر دروس. برای مثال سری‌ها را بلد باشید، تست تابع مولد را در ریاضیات گسسته و تست حل معادلات دیفرانسیل با روش سری‌ها را حل می‌کنید.
هرچه به فصل‌های پایانی ریاضی عمومی ۲ نزدیک می‌شوید، تست‌ها ساده‌تر می‌شوند. خیلی در فصل تابع و حد و مشتق یک متغیره درجا نزنید. میوه‌های رسیده و آبدار در فصل های آخر قرار دارند. با صرف وقت کمتری هم می‌توانید در آنها به تسلط برسید.

کتب مرجع درس ریاضی عمومی 1 و 2:

از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منبع درس ریاضی عمومی 1 و 2 کتاب‌‌‌های دو نویسنده‌ی مشهور این درس یعنی آدامز و توماس معرفی شده‌اند.

سرفصل‌های  درس ریاضی عمومی 1 و 2:

سرفصل‌های درس ریاضی عمومی 1 و 2 شامل فصول تابع، حد یک متغیره، مجانب و پیوستگی، مشتق یک متغیره و کاربردش، انتگرال و کاربردش، دنباله‌ها و سری‌ها، دستگاه قطبی و اعداد مختلط، ماتریس‌ها، خط و صفحه، رویه‌های درجه ۲، منحنی در فضا، مشتق توابع چند متغیره و کاربردش، انتگرال دوگانه و کاربردش، انتگرال سه گانه و کاربردش، انتگرال روی منحنی و روی سطح، قضیه گرین، استوکس و دیورژانس است.

کتاب کنکوری درس ریاضی عمومی 1 و 2:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب ریاضی عمومی 1 و 2 انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک است. در دست تالیف است.

با توجه به آن که کتاب‌های کنکوری موجود در بازار هرکدام دارای ایرادات و نواقصی هستند، تلاش بر آن است که به جز محتوای درس و فایل‌های متنی که در کنار آن به دانشجویان عزیز عرضه می‌کنیم، نیاز به مطالعه منبع دیگری نداشته باشید. جزوه درسی کامل و سوالات به تعداد کافی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

کلاس آفلاین درس ریاضی عمومی 1 و 2:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس ریاضی عمومی 1 و 2 گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس ریاضی عمومی 1 و 2:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس ریاضی عمومی 1 و 2 گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

 آمار و احتمال مهندسی

درس آمار و احتمال یکی از دروس مهم کنکور ارشد کامپیوتر و پایه درس ریاضیات گسسته است. درس آمار و احتمال یکی از دروس ریاضیات رشته مهندسی کامپیوتر با ضریب ۲ است که  که ۴ سوال از آن مطرح می‌شود.

اگر در درس ریاضیات گسسته، فصل شمارش و ترکیبیات را خوب خوانده باشید، یک تست‌ آمار احتمال را با همان اطلاعات می‌توانید حل کنید. تست دوم به فرمول جایگشت و شمارش و … نیاز پیدا می‌کنید. تست سوم و چهارم معمولا در مورد متغیرهای تصادفی پواسون، نمایی، دوجمله‌ای، نرمال و روابط بین آنها است و یا مربوط به فصل‌های آخر یعنی برآوردگرها و آزمون فرضیه است که بر خلاف اسمشان بسیار ساده هستند و الگوهای تکراری دارند. اگر آمار احتمال را به قصد شرکت در کنکور ارشد می‌خوانید در فصل‌های اول درجا نزنید. میوه‌های رسیده‌تر و ساده‌تر در فصل‌های آخر هستند.

کتب مرجع درس آمار و احتمال:

از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منبع درس آمار و احتمال کتاب‌‌‌ نویسنده‌ی مشهور این درس یعنی لئون گارسیا معرفی شده‌است.

سرفصل‌های  درس آمار و احتمال:

سرفصل‌های درس آمار و احتمال شامل فصول مبانی احتمال، پیشامدهای مستقل و مجزا، احتمال شرطی، قاعده بیز، فرمول‌های شمارشی، توزیع های احتمال، امید و واریانس، توزیع های گسسته مشهور، برنولی، دوجمله ای، پواسون، هندسی، توزیع های پیوسته مشهور، نمایی، نرمال، خی دو، استیودنت، رابطه نمایی و پواسون، تقریب به نرمال، سایر توزیعهای پیوسته، تکمیلی توزیع های احتمال، توزیع توام و حاشیه ای، تابع مولد گشتاور، کوواریانس، برآوردگرها، پارامترها،انواع برآوردها، برآوردگر اریب و نااریب، سازگار و ناسازگار، برآوردگرهای معروف، رگرسیون خطی، ضریب همبستگی، آزمون فرضیه است.

کتاب کنکوری درس آمار و احتمال:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب آمار و احتمال انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک است. در دست تالیف است.

با توجه به آن که کتاب‌های کنکوری موجود در بازار هرکدام دارای ایرادات و نواقصی هستند، تلاش بر آن است که به جز محتوای درس و فایل‌های متنی که در کنار آن به دانشجویان عزیز عرضه می‌کنیم، نیاز به مطالعه منبع دیگری نداشته باشید. جزوه درسی کامل و سوالات به تعداد کافی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

کلاس آنلاین درس آمار و احتمال:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آمار و احتمال گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس آمار و احتمال:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس آمار و احتمال گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

همچنین هر گونه سوالی در مورد کلاس‌های آنلاین و آفلاین کنکور کامپیوتر ، آی تی و علوم کامپیوتر در مقاطع ارشد و دکتری و یا رزرو مشاوره تک جلسه‌ای حضوری یا تلفنی با استاد خلیلی فر دارید می‌توانید به روش‌های زیر از تیم پشتیبانی بابان بپرسید:

آی دی تلگرام تیم پشتیبانی بابان:  Baban_Support@

تلفن موسسه بابان:  02177973459

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

جدیدترین محصولات
قیمت اصلی ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
قیمت اصلی ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
مقالات مرتبط
نقد و بررسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 − پنج =